Phạm vi vận chuyển

KENTO thực hiện yêu cầu vận chuyển cho khách hàng ở mọi nơi

Hình thức vận chuyển

Qua đường bưu điện, Đơn vị vận chuyển,…

Khu vực nội thành  Tp Hồ Chí Minh

Đơn vị vận chuyển sẽ giao trong thời gian 2-3 ngày.

Chú ý: Xem Email và sms để theo dõi và nhận đơn hàng

Khu vực ngoài thành  Tp Hồ Chí Minh

Tùy theo khu vực mà thời gian vận chuyển khác nhau:

  • Ở các thành phố lớn tời gian từ 3-5 ngày.
  • Còn ở huyện xã vùng sâu thời gian khoảng 5-7 ngày.

Chú ý: Xem Email và sms để theo dõi và nhận đơn hàng